Zadania spółki

„Energetyka Cieplna – Kępno” Spółka z o.o. powstała na podstawie aktu założycielskiego w dniu 28 września 1998 roku. Działalność gospodarcza została rozpoczęta z dniem 01 grudnia 1998 roku. Spółka jest zakładem użyteczności publicznej działającym na pełnym rozrachunku gospodarczym w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Podstawowym zadaniem spółki jest dostawa energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w oparciu o koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Działalność ta realizowana jest na mieniu będącym kompleksowym układem technologicznym w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorców, stanowiącym własność Spółki.

Kapitał zakładowy w wysokości 7.418.880,00 złotych stanowią w 100% udziały Gminy Kępno. Kapitał dzieli się na 6.720 udziałów po 1.104,00 zł każdy.