O SPÓŁCE

„Energetyka Cieplna – Kępno” Spółka z o.o. powstała na podstawie aktu założycielskiego w dniu 28 września 1998 roku. Działalność gospodarcza została  rozpoczęta z dniem 01 grudnia 1998 roku. Spółka jest zakładem użyteczności publicznej działającym na pełnym rozrachunku gospodarczym w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Podstawowym zadaniem spółki jest dostawa energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w oparciu o koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Działalność ta realizowana jest na mieniu będącym kompleksowym układem technologicznym  w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji  ciepła do odbiorców, stanowiącym własność Spółki.

Kapitał zakładowy w wysokości 7.418.880,00 złotych stanowią w 100% udziały Gminy Kępno. Kapitał dzieli się na 6.720 udziałów po 1.104,00 zł każdy.

INFORMACJA O SIECI

Podstawowe zadanie spółki jakim jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła realizowana była w dwóch źródłach ciepła, dwoma sieciami cieplnymi oraz w 60 węzłach i 5 rozdzielniach ciepła. Głównymi odbiorcami produktów firmy są:

– Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kępnie,

– Administracja Domów Miejskich,

– Wspólnoty Mieszkaniowe,

– Obiekty oświatowe Gminy Kępno,

Charakterystyka systemu ciepłowniczego Miasta Kępno
  1. Charakterystyka sieci ciepłowniczych

System ciepłowniczy miasta Kępno obejmuje dwie sieci o łącznej długości ok. 12,3 km:

  1. wysokoparametrową miejską sieć ciepłowniczą zasilającą odbiorców za pomocą wymiennikowych węzłów cieplnych średnicy 2xDN250/200 mm dł 10,45 km,
  2. niskoparametrową osiedlową sieć przy ul. Wiosny Ludów dł. 1,85 km zasilająca odbiorców ciepła w sposób bezpośredni w rozdzielniach ciepła

 Charakterystyka źródeł ciepła

Każda z sieci ciepłowniczych zasilana jest odrębnym źródłem ciepła
będącym własnością EC-Kępno:

Najnowsze informacje
Wieści ze spółki
Nowa taryfa dla ciepła

Informujemy, że od dnia1 lutego 2017 r. będzie obowiązywać nowa „Taryfa dla ciepła” zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.55.2016/118.JPi z dnia 30.12.2016 r. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.1.2017 r, p...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Informujemy, że z dniem 25 września 2018 r. został uruchomiony system ciepłowniczy. Odbiorcy zainteresowani dostawami ciepła proszeni są o bezpośredni kontakt z pracownikami spółki....

Rozbudowa sieci w ul. Warszawskiej

„Energetyka Cieplna – Kępno” informuje, że w związku z planowaną modernizacją ulicy Warszawskiej na odcinku od Rynku do rzeki Niesob, oraz ul. Lipowej będzie wykonana  nowa sieci ciepłownicza, która umożliwi podłączenie budynków w tym rejonie do miejskiego systemu ciepłowniczego. Dla osób, któr...